Opšti uslovi poslovanja

Agencije za nekretnine Atlas Pro Loznica kao posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Opšte odredbe

Član 1.

1.1. Opštim uslovima poslovanja Agencije za nekretnine ATLAS Pro Loznica, ulica Pašićeva 17, matični broj: 65336146, PIB: 111327453, koje je upisano u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pod br. 1068 (u daljem tekstu: Posrednik) uređuju se međusobni odnosi Posrednika u prometu nepokretnosti i fizičkog ili pravnog lica, koji sa Posrednikom zaključuje Ugovor o posredovanju u cilju zaključenja određenog pravnog posla koji se tiče prometa ili zakupa nepokretnosti (u daljem tekstu: Nalogodavac).

Ponuda nepokretnosti

Član 2.

2.1. Ponuda nepokretnosti Posrednika zasniva se na podacima koje je Posrednik dobio od Nalogodavca ili neposrednim opažanjem prilikom pregleda nepokretnosti.

2.2. Nalogodavac pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potpisom na ugovoru o posredovanju u prometu ili zakupu nepokretnosti garantuje da su podaci koje je dao Posredniku, a koji se odnose na predmetnu nepokretnost i stvarna prava na istoj, u potpunosti istiniti.

Ugovor o posredovanju

Član 3.

3.1. Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prodaji, odnosno zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Ugovor o posredovanju), zaključenog u pisanoj formi između Nalogodavca i Posrednika kojim ugovorom se uređuju njihova međusobna prava i obaveze.

Obaveze Posrednika

Član 4.

4.1. Posrednik se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će obavljati sledeće poslove:

 • nastojati da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice radi zaključivanja posla koji je predmet ugovora o posredovanju;
 • dati Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
 • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja, i upozoriti Nalogodavca na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
 • obaviti potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu, postaviti oglasi na Veb-sajtu atlas-rs.com na srpskom i ruskom jeziku u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove, ukoliko su sa Nalogodavcem ugovoreni;
 • o svakom zainteresovanom kupcu/zakupcu obavestiti Nalogodavca i omogućiti mu da sa istim dogovori gledanje nepokretnosti;
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključivanja ugovora;
 • čuvati podatke o ličnosti Nalogodavca i po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti ili sa poslom za koji posreduje, osim onih koje su neophodne da budu objavljene radi izvršenja Ugovora o posredovanju;
 • obavestiti Nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Član 5.

5.1. Smatra se da je Posrednik ispunio ugovornu obavezu iz Ugovora o posredovanju sa Nalogodavcem ako je:

 • neposredno uputio zainteresovano lice u razgledanje predmetne nepokretnosti ili
 • organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla.

Obaveze Nalogodavca

Član 6.

6.1 Nalogodavac se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će:

 • obavestiti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja;
 • dati Posredniku na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koja je predmet prometa ili zakupa, odnosno upozoriti Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
 • Posredniku prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju predati fotokopiju (ili očitavanje) lične karte ili pasoša;
 • Posrednika prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju obavestiti o brojevima telefona i adresi elektronske pošte koje koristi i sa kojih Posrednik prima informacije i instrukcije, i na koje šalje Nalogodavcu informacije potrebne za realizaciju ugovora;
 • u slučaju bilo kakve izmene svojih kontakt podataka, Nalogodavac je dužan obavestiti Posrednika o promenama bez odlaganja;
 • Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla omogućiti razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;
 • obavestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi nepokretnosti i dr.;
 • predati Posredniku overene kopije svih isprava kojima dokazuje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja, prilikom zaključenja posredovanog pravnog posla – predugovora ili glavnog ugovora u vezi sa prometom ili zakupom nepokretnosti;
 • isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, nadoknaditi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;
 • obavestiti Posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od 24 časa od trenutka nastale promene;
 • blagovremeno obavestiti Posrednika o svakoj promeni ili odustanku od svojih naloga;
 • Nalogodavac se obavezuje da potpiše odgovarajući zapisnik kojim potvrđuje da ga je Posrednik upoznao sa potencijalnim kupcem/zakupcem predmetne nepokretnosti, uvek kada Posrednik od njega to zahteva. U slučaju da nije moguće prisustvo Nalogodavca, ili da predstavnik Posrednika ne prisustvuje upoznavanju sa potencijalnim kupcem ili zakupcem/gledanju nepokretnosti, umesto potpisivanja odgovarajućeg zapisnika Posrednik će koristeći sredstva elektronske komunikacije (elektronsku poštu i SMS) obavestiti Nalogodavca o potencijalnom kupcu/zakupcu i zakazanom vremenu gledanja predmetne nepokretnosti, čime će Posrednik ispuniti svoju obavezu upoznavanja Nalogodavca sa potencijalnim kupcem/zakupcem;
 • Nalogodavac se prilikom gledanja nepokretnosti upoznaje sa potencijalnim kupcem/zakupcem i sa istim direktno pregovara oko uslova prodaje/zakupa;
 • Nalogodavac iz Ugovora o posredovanju u prodaji nepokretnosti koji tokom trajanja tog ugovora, kao i u roku od 1 (jedne) godine nakon njegovog prestanka, zaključi Predugovor o prodaji, odnosno Ugovor o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nepokretnosti sa kupcem, sa kojim ga je svojim posredovanjem Posrednik doveo u vezu, obavezuje se da najkasnije prethodnog dana obavesti Posrednika o zakazanom zaključenju (solemnizaciji) Predugovora o prodaji, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) kod nadležnog javnog beležnika, kao i da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nepokretnosti, Posredniku dostavi fotokopiju tog zaključenog Predugovora ili Ugovora;
 • Nalogodavac iz Ugovora o posredovanju u zakupu nepokretnosti koji tokom trajanja tog ugovora, kao i u roku od 1 (jedne) godine nakon njegovog prestanka zaključi Ugovor o zakupu predmetne nepokretnosti sa zakupcem, sa kojim ga je svojim posredovanjem Posrednik doveo u vezu, obavezuje se da u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja obavesti Posrednika o zaključenju Ugovora o zakupu predmetne nepokretnosti kao i da Posredniku dostavi fotokopiju tog zaključenog Ugovora;
 • Nalogodavac potpisom na Ugovoru o posredovanju ovlašćuje Posrednika da od nadležnog javnog beležnika i ostalih nadležnih organa (upravnika stambene zgrade, Poreske uprave, MUP-a i dr.) pribavi sve podatke o zaključenju posredovanih pravnih poslova, u svrhu zaštite prava i pravnih interesa Posrednika iz ugovora;
 • Nalogodavac ne sme ni u jednom trenutku potraživati troškove posredničke provizije od druge strane sa kojom ga je Posrednik upoznao i povezao radi zaključenja posredovanog posla;
 • u slučaju da do momenta raskida Ugovora o posredovanju nastane neka novčana obaveza, a da je Nalogodavac nije isplatio Posredniku, Nalogodavac je dužan da je izmiri najkasnije do momenta raskida Ugovora;
 • ako Nalogodavac da nalog za posredovanje ili zaključi Ugovor o posredovanju protivno načelu savesnosti i poštenja, dužan je da nadoknadi troškove nastale tokom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

6.2. Nalogodavac snosi troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (Izvod iz Katastra i sl.) a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

Mogućnost prijema kapare

Član 7.

7.1. Kada posreduje u davanju u zakup nepokretnosti, ukoliko Posredniku Nalogodavac tako izričito naloži, Posrednik može da u ime i za račun Nalogodavca primi kaparu od strane zainteresovanog zakupca kojom se predmetna nekretnina kapariše. Izričit nalog za prijem kapare Nalogodavac daje putem elektronske pošte. Prilikom uzimanja kapare Posrednik je dužan da u ime Nalogodavca potpiše odgovarajući zapisnik o postignutom dogovoru o zakupu nepokretnosti sa zakupcem uz navođenje detalja dogovora sa kojima se Nalogodavac složio putem elektronske pošte.

Ekskluzivno posredovanje

Član 8.

8.1. Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi sa predmetnom nepokretnosti.

8.2. Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa nepokretnošću iz člana 8.1., za koji je posredovao drugi posrednik, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

Pravo na posredničku naknadu

Član 9.

9.1. Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

9.2. Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja Ugovora za koji je posredovao, osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja Predugovora za koji je posrednik posredovao. Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.

9.3. Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kojom je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao. Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati i, roditelji bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

Član 10.

10.1. Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje ili zakupa nepokretnosti naplaćuje se u skladu s Cenovnikom posredničkih provizija i dodatnih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova.

10.2 U skladu sa svojom poslovnom politikom Posrednik može Nalogodavcu, ukoliko okolnosti konkretnog slučaja to opravdavaju, odobriti popust na iznos posredničke naknade.

Član 11.

11.1 Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana (kod Ugovora o posredovanju radi davanja u zakup nepokretnosti), odnosno godinu dana (kod Ugovora o posredovanju u prodaji nepokretnosti) od dana prestanka važenja Ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da Posredniku isplati ugovorenu posredničku naknadu u celini, osim ako je Ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.

Ugovor o potposredovanju

Član 12.

12.1 Posrednik može Ugovorom o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju.

12.2. Ugovor o potposredovanju sadrži način i uslove prenosa prava i obaveza iz člana 12.1., isplate posredničke naknade i otkaza ugovora.

12.3. Posrednik je dužan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

Poverljivost i autorska prava

Član 13.

13.1. Svi podaci i informacije iz Ugovora o posredovanju, kao i drugi podaci i informacije koji se tiču načina i uspešnosti izvršavanja ugovora, predstavljaju poslovnu tajnu.

13.2. Sve fotografije, video, tehnički crtež i tekstualni opis nepokretnosti, a koje sačini posrednik, isključiva su intelektualna svojina Posrednika, te Nalogodavac ili bilo koja treća lica nemaju prava da iste objavljuju, koristite, umnožavaju i stavljaju u promet bez prethodne pisane saglasnosti posrednika.

Odgovornost za štetu

Član 14.

14.1. Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

14.2. Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.

14.3. Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).

14.4. Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca).

Određivanje iznosa posredničke naknade

Član 15.

15.1 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u kupoprodaji nepokretnosti se naplaćuje u procentima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cene i to:

 • provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavca) — 2%, ne manje od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti;
 • za građane Srbije provizija za posredovanje prilikom kupovine nekretnine (naplaćuje se od kupca) — 2%, ne manje od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • za strane državljane provizija za posredovanje prilikom kupovine nekretnine (naplaćuje se od kupca) — 3%, ne manje od 1000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

15.2 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u zakupu nepokretnosti — 60% od ugovorene mesečne zakupnine (sa PDV-om).

15.3 Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja,  i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.

Član 16.

16.1. Troškovi za dodatne usluge, njihova vrsta i visina biće definisani Ugovorom o posredovanju, ili drugim ugovorom zaključenim između Nalogodavca i Posrednika, a mogu biti:

 • troškovi uknjižbe prava svojine na nepokretnosti, brisanja tereta ili zabeležbi;
 • troškovi pribavljanja lista nepokretnosti i uverenja RGZ;
 • troškovi pribavljanja određene dokumentacije, ukoliko je nepotpuna;
 • troškovi pribavljanja poreskih klauzula ili poreskih rešenja ukoliko nedostaju;
 • troškovi sačinjavanja odgovarajućih isprava, ugovora ili drugih pismena koji ne ulaze u dokumentaciju koju posrednik sačinjava u postupku posredovanja;
 • i drugi troškovi koji bi bili predmet posebnog ugovaranja, a u cilju realizacije kupoprodaje.

XII. Završne odredbe

Član 17.

17.1 Na odnose Posrednika i Nalogodavca koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja, drugim opštim aktom Posrednika ili Ugovorom o posredovanju, primenjivaće se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o prometu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih propisa Republike Srbije.

 

U Loznici, dana 01.06.2020. godine

 

Agencija za nekretnine ATLAS Pro, Loznica

Свяжитесь с нами